Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

 

1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

 lakásfenntartási támogatás megállapítására

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ..............................................................................................................................

Születési neve: ...............................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................

Születés helye, ideje (év,hó,nap): .................................................................................

Lakóhely: [][][][]  .....................................................................................település

...................................................... utca/út/tér............. házszám.

Tartózkodási hely: [][][][]........................................................................ település

...................................................... utca/út/tér........... házszám.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□

Állampolgársága: …………………………………………………………………………………….

Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

2.  Kérelmezővel közös háztartásában élők száma:  ........      fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

 

Név(születési név)      

 

 

Szül. helye, ideje(év,hó,nap)   

Anyja neve                   

Taj száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma   ............fő

- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma  ............fő

- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ...............fő

 

 

 

 

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

 

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási  jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

5.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

III. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: ................m2

A lakásban tartózkodás jogcíme: ...............................................................

 

IV. Nyilatkozatok

1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e felszerelésre:

igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: .................................................

 

 

 

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

 

Dány, 20.........................................

 

...................................                                                  ............................................................

kérelmező aláírása                                                  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

 

 

 

Vagyonnyilatkozat

 

I. A kérelmező személyes adatai

 

Neve:_______________________________________________________________________

Születési neve:_____________________________________________________________________

Anyja neve:_______________________________________________________________________

Születési hely, év, hónap:___________________________________________________________

Lakóhely:___________________________________________________________________

Tartózkodási hely:__________________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

(Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. )

 

A Ingatlanok

 

1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

cím____________________________város/község__________________________út/utca_____hsz.

alapterülete:____________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:_________év

Becsült forgalmi érték:*_______________Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt:           igen - nem

 

2.Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat):

cím____________________________város/község__________________________út/utca_____hsz.

alapterülete:____________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:_________év

Becsült forgalmi érték:*_______________Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt:           igen - nem

( a megfelelő aláhúzandó)

 

3.Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandóhasználat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.):___________________________________________________________________________

cím____________________________város/község__________________________út/utca_____hsz.

alapterülete:____________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:_________év

Becsült forgalmi érték:*_______________Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt:           igen - nem

( a megfelelő aláhúzandó)

 

4. Termőtulajdon ( vagy állandó használat):

megnevezése:____________________________________________________________________

címe:_______________________város/község_____________________út/utca__________hsz/hrsz

alapterülete:____________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:____________év

Becsült forgalmi érték:*__________________Ft

 
 
III. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: _________________________________típus ___________________rendszám

a szerzés ideje:_______________________________________________________________

Becsült forgalmi érték:** _____________________________________________________Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, __________________________típus  ____________________rendszám

a szerzés ideje:_____________________________ ______________________________________

Becsült forgalmi érték:** ______________________________________________________Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Dány, 20_____év ____________hó_____nap

 

                                                                                  _________________________________

                                                                                                               aláírás

 

Megjegyzés:

  * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű  kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

* A megfelelő rész aláhúzandó

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 6.§ (1) bekezdése értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja, és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti. A törvény 51. § (5) bekezdése értelmében az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható.

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdés d) pontja értelmében kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül.

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (I.27.) önkormányzati rendelete

9.§ (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(1a) Az önkormányzat

a.)  villanyáram,

b.)  víz és csatornadíj 

c.)  tüzelőanyag,

d.) szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás,

e.) hulladékszállítás költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.

(2) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3)   Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás nagykorú tagjai egyikének sincs vagyona. 

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

 (3a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

 (3b) Ha a háztartás

a) (3a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (3a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

 (3c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

 (4) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a. ( 5.700.- Ft)

b) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15% - a.( 4275.- Ft)

c)  ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13%-a. ( 3705.- Ft)

d) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-a.(2850.- Ft)

e) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át meghaladja,de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, havonta 2500.- Ft.

(5) A megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása, az ügyfél azonosító adatainak feltüntetésével a szolgáltató részére történik.

(6)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást a jogosultság megállapítását követő február 28-ig kell megállapítani. A jogosultság fennállásának időtartama alatt az eljáró szerv a támogatásra való jogosultságot bármikor felülvizsgálhatja. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a jogosultság már nem áll fenn a támogatás folyósítását a jogosultságot kizáró tényező bekövetkezésének aktuális hónapjának utolsó napjával szünteti meg. Amennyiben ez nem állapítható meg a jogosultságot megszüntető határozat keltével azonos hónap utolsó napjával kell megszüntetni az ellátásra való jogosultságot.

(7) A támogatásra való jogosultságot csak az esetben lehet megállapítani, ha a kérelmező eleget tesz jelen rendeletben meghatározott ingatlan rendezettségére vonatkozó feltételeknek. Amennyiben ezt nem teljesíti a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével az önkormányzatnak - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. A jogosultság megszüntetésének időpontja annak a hónapnak az utolsó napja, amikor a feltételek nem teljesüléséről az önkormányzat tudomást szerzett.

(8) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmet az önkormányzat a (7) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmet.

10.§ (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtás hónapjának első napjától kell megállapítani.

(2) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) Nem állapítható meg támogatás, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha:

a) az önkormányzat a jogosult személyt, vagy a háztartásában élő személyt egy éven belül jogerősen hulladékgazdálkodási bírsággal, vagy természetvédelmi bírsággal, vagy állatvédelmi bírsággal sújtotta,

b) az önkormányzat bármely helyi rendelete alapján a jogosult személyt, vagy a háztartásában élő bármely személyt egy éven belül  közigazgatási bírsággal sújtotta.

(4) Támogatás a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő jogosultnak csak a bírság megfizetésétől számított 6 hónap elteltével állapítható meg.

(5)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megállapításához az alábbiak benyújtása szükséges:

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, (hitelt érdemlő igazolásként elfogadható a 2004.évi CXL. törvény-ben meghatározott kérelmező által tett nyilatkozat is), valamint

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás céljából az (1) bekezdés e) és f) pontja esetén történő kifizetésnél a fogyasztó azonosításához szükséges adat, irat.

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

11.§ (1) Az e §-ban szabályozott eseteken túl a támogatásra való jogosultságot az erre okot adó tény bekövetkeztében aktuális hónap utolsó napjával meg kell szüntetni, ha:

a.) a jogosult elhalálozott,

b.) a jogosult lakcíme megváltozott,

c.) az ingatlan tulajdoni jogában, használati jogában változás következett be.

(2) Az 9.§. (1a) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott sorrend alapján megállapított támogatás sorrendjét vagy összegét az önkormányzat indokolt esetben a jogosultság időtartama alatt megváltoztathatja. A sorrend vagy az összeg változtatását a jogosult a támogatás folyósításának időtartama alatt egy alkalommal kérheti, melynek szükségességét köteles indokolni, vagy okirattal igazolni.

(3) Azon lakás tekintetében, melyre vonatkozóan szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján  jogerősen  lakásfenntartási támogatás került megállapításra, azon jogosultság lejártának napjáig ezen rendelet szerinti folyósítható lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg.

20.§ A települési támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálásánál jövedelem igazolásául elfogadható bizonyítékok:

a) munkabér esetén munkáltató által kiállított igazolás, vagy a munkabér elszámolásáról szóló munkáltató által kiállított írásbeli tájékoztató

b) nyugdíjas esetén a folyósító szerv által a tárgyév január 31. napjáig megküldött tájékoztatót az adott évi nyugellátás összegéről. c) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolása a bevallott jövedelemről

d) ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem esetén az adásvételi szerződés

e) önkormányzati, munkaügyi szervek vagy járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás esetén a támogatást megállapító határozat, illetve a kifizetést igazoló postai szelvény, vagy bankszámlakivonat

f) föld bérbeadásából származó jövedelem esetén bérleti szerződés és a bérleti díj kifizetését igazoló okirat

g) gyermektartásdíj, ösztöndíj, stb. kifizetését igazoló postai szelvény, átvételi elismervény, nyilatkozat

21.§ A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kérelmezőnek nem szükséges igazolni, azt az eljáró szerv a Magyar Államkincstár által vezetett szociális nyilvántartásból igazolja.

22.§ A Szt-ben, illetve jelen rendeletben meghatározott ingatlan rendezettsége során az a kérelmező köteles gondoskodni:

a) a lakáshoz tartozó udvar, kert és a kerítésen kívüli utcafronti rész gyommentesítéséről és rendben tartásáról, különös tekintettel az esetlegesen ott található gaz, vadon növő bozót, szemét és lom eltávolítására, illetve mindenféle szemét zárt tárolóban történő tárolására.

b) az ingatlan előtti járdának pormentesítéséről és síkosság mentesítéséről gondoskodni kell, (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és síkosság mentesítéséről), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb a telekhatáron kívüli és max. 20 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, valamint az ingatlan előtti vízelvezető árok kiásása és folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában a bejáratok kivételével (az árok mélysége min. 40 cm, alsó szélessége min. 40 cm, felső szélessége min. 60 cm).

c) szükséges az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítésnek (az utcaképbe illeszkedő rendezettség szerinti megjelenésnek is eleget tevő) meglétére.

d) az ingatlanon tartott állatok szabályos tartásáról, a közterületre történő kijutásuk megakadályozásáról

e) az ingatlan és az ingatlan előtti terület parlagfű mentességéről

f) az ingatlan előtti közterületen lévő fák, cserjék ne akadályozzák az ingatlan előtti közlekedést, az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyesése annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen

g) a szabadban levő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten történjen,

h) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát törmelékeit rendszeresen összetakarítsák, valamint eltávolítsák,

i) az ingatlan előtti közterületen ne történjen engedély nélküli építőanyag, építési törmelék tárolás

(2) A (1) bekezdésben foglaltaknak az ellátás folyósításának teljes időtartama alatt teljesülnie kell.

(3) Sarok telek esetén a közterülettel kapcsolatos oldalhatáron is kell teljesülnie az (1) bekezdés a.)b.) c.)e.)f.) pontban foglalt feltételeknek.

(4) A Szt.33.§.(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően aktív korúak ellátására csak az a személy jogosult, aki jelen §-ban foglaltaknak eleget tesz.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§-a alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyon értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, (855.000.-Ft-ot), vagy az együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az nyolcvanszorosát (2.280.000.-Ft-ot) meghaladja.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjról igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát.

- közüzemi számlák fénymásolata

A kérelem benyújtható:

Dány Polgármesteri Hivatalának 7. sz. irodájában.   

Ügyfélfogadás:                  Hétfő: 900 órától 1800 óráig;

Szerda: 900 órától 1600 óráig; 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

Hétfő: 8.30-12.30
Kedd: 8.30-12.30; 16.30-18.00
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 8.30-12.30
Péntek: 8.30-12.30

Dr. Safadi Tariq, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Mobil: +36304895498

Hétfő: 10.00 - 14.00
Kedd: 8.30 - 12.00
Szerda: 10.00 - 14.00
Csütörtök: 15.00 - 19.00
Péntek: 8.30 - 12.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386