Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

 

Dány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

 

Dány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdés alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

 

1. §

 

(1) Dány Községi Önkormányzatának az 46/2014.(IX.25.) BM. Rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő szétosztása.

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a dányi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §. 81)-(3) bekezdés meghatározott személyekre.

  

Természetbeni támogatás feltételei, elosztására vonatkozó eljárási szabályok

 

2. §

 

(1) Szociális célú tűzifa támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg.

a.) nyugdíjminimum 250%-át

b.) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és

c.) háztartásában fatüzelésre alkalmas fűtőberendezést használ

 

(2) Az elbírálás során előnyt élvez aki:

a.) aktív korúak ellátására

b.) időskorúak járadékára

c.) lakásfenntartási támogatásra jogosult.

d.) akinek családjában a  gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.

 

(3) A tűzifa kérelmeket a települési támogatás iránti kérelem szerinti formanyomtatványon 2017.11.01. napjától az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2018.01.31. napjáig lehet benyújtani.

 

(4) A szociális célú tűzifajuttatásra irányuló eljárásra a települési támogatásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni

 

(5) A tűzifajuttatásra egy háztartásban csak egy személy, jogosult 1m3 mennyiségben, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve életveszély esetén).

(6) A szociális célú tűzifajuttatásra vonatkozó kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság környezettanulmány elvégzése után bírálja el.

 

(7) A tűzifa szállításából származó költségeket Dány Község Önkormányzat viseli, a részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

(8) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

Záró rendelkezések

 

3. §.

 

 Jelen rendelet 2017.szeptember 1. napon lép hatályba, és 2018.06 30. napján hatályát veszti.

 

 

 

 

 

Gódor  Lajosné                                                                       Pervainé Hangodi Ágnes

             polgármester                                                                                      jegyző

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

2017. 08. 09.

 

 

 

Pervainé Hangodi Ágnes

jrgyző

 

                                              

Melléklet a …/2017.(….) önkormányzati rendelethez

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

(a Kedvezményezett-önkormányzat példánya)

………………………………….(név)……………………………….u……….sz alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2016. (….) önkormányzati rendelete alapján megállapított szociális célú tűzifa támogatásként 1m3 mennyiségű kemény lombos tűzifát ÁT V E T T E M.

Dány, 2016……………

 

                                               ………………………………

aláírás

…………………………………………………………………………………………………..

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

(a támogatásban részesülő példánya)

 

………………………………….(név)……………………………….u……….sz alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2016. (….) önkormányzati rendelete alapján megállapított szociális célú tűzifa támogatásként 1m3 mennyiségű kemény lombos tűzifát ÁT V E T T E M.

Dány, 2016……………

                                               ………………………………

aláírás

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

Hétfő: 8.30-12.30
Kedd: 8.30-12.30; 16.30-18.00
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 8.30-12.30
Péntek: 8.30-12.30

Dr. Safadi Tariq, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Mobil: +36304895498

Hétfő: 10.00 - 14.00
Kedd: 8.30 - 12.00
Szerda: 10.00 - 14.00
Csütörtök: 15.00 - 19.00
Péntek: 8.30 - 12.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386