PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

(Egységes szerkezetben)

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés (8) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Általános rendelkezések

 

(1)A rendelet hatálya kiterjed Dány Község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:

a) az étkeztetésre,

b) a házi segítségnyújtásra,

 

(2)  az (1) bek. szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

a) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Évi törvény 114. § (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek.

b) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.

c) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét összegben állapítja meg.

 

 

2. § A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

 

[1](1)Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:

  [2]a) kiszállítás nélkül:                                                                        1.105,- Ft/adag + ÁFA

        bruttó 1405,- Ft

  b) Dány belterületén történő kiszállítás                                            50,- Ft/adag + ÁFA

       bruttó 65,- Ft                                                       

  c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre

      történő kiszállítás:                                                           100,- Ft/adag + ÁFA

      bruttó 125,- Ft

 

[3] (2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:           

        szociális segítés esetén                                                              3.094,-  Ft/óra

        szociális gondozás esetén                                                         2.348,-  Ft/óra

 

 

3.§ A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díja

 

 

[4](1)Az étkeztetés személyi térítési díja

      a) kiszállítás nélkül:                                                                       410,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 520,- Ft

      b) Dány belterületén történő kiszállítás                                         50,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 65,- Ft                                        

      c) Szentkirály, Szentegyed településrészekre történő kiszállítás: 100,- Ft/adag + ÁFA

          bruttó 125,- Ft

 

[5](2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja

       szociális segítés esetén:                                                              300,- Ft/óra

       szociális gondozás esetén                                                          300,- Ft/óra                          

 

 

4.§ Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

Gódor Lajosné                                         Pervainé Hangodi Ágnes
polgármester                                                          jegyző

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. 03. 28..

 

 [6]1.sz melléklet

Önköltség számítás és intézményi térítési díj megállapítás 2018 év

Szociális étkeztetés

2018.-ban Normatív támogatás összege:55.360 Ft/ fő

55.360:251=220,557 Ft /fő/ nap a napi támogatás összege. Kerekítés szabályaival: 220 Ft

Önköltség számítás:

Alapanyag

3.577.000.-

 

Rezsi költség

950.000.-

 

Dolgozó bére és járuléka

1 fő szociális gondozó, a bölcsődei konyhán dolgozók bér járuléka

1 fő szociális gondozó bére:2.647.000.-

Konyhai dolgozók arányosított bére:

Az 5 fő konyhai dolgozó közül 1 fő számolható el a bölcsődei étkezéshez 4 fő a szociális étkezéshez a konya által ellátott létszámadatokat figyelembe véve:9.484.000.-

 

Igénybevételi napló naponta összesített ellátottak száma

50*215=12.550

 

Összesen:

16.658.000.-

 

Önköltség:

16.658.000-/12550=1327Ft

Kerekítés szabályaival:1325 Ft

 

Kiszállítási költség

716.000.-

 

Kiszállítások száma:

13718

 

 

Számítás:

716.000.-/13718=52,19-52 FT/ Kiszállítás Kerekítéssel:50Ft

 Nyersanyagnorma: 2018

250FT/nettó/

 

 

 Intézményi térítési díj: Önköltség- Normatíva:1325Ft-220 Ft= 1105FT

Önköltség: 1325FT/adag

 Intézményi térítési díj:1105 Ft/ adag

Szállítási költség: 50Ft/ szállítás

A személyi térítési díj nem lehet több az intézményi térítési díjnál, jelen összeg mértékéig lehet meghatározni az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjak mértékét.

A szociális étkeztetés személyi térítési díja kevesebb összegben is megállapítható.

A személyi térítési díjak 2018. január 1.-től változtak meg. A megállapított térítési díjak mértéke nem haladja meg a 2018. évre elfogadott költségvetési számadatok alapján meghatározott intézményi térítési díjat.

 

 

 

[7]2. sz. melléklet

Házi segítségnyújtás

2018 .-ban Normatív támogatás összege:

Szociális segítés: 25 000 forint/fő

Személyi gondozás: 210 000 forint/fő

 

Megnevezés

Házi segítségnyújtás

Költség

(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Ellátotti létszám

( b)

Éves munkaóra

 ( c)

Önköltség=

a/c

Intézményi térítési díj

 

Szociális segítés

801.714.-

25000.-

776.714.-

1

251

3194.-Ft/óra

3094.-ft/óra

 

Személyi gondozás

4.810.285.-

1.260.000.-

3.550.285

6

252

3181.-Ft/óra

2348.-Ft/óra

 

Összesen:

5.612.000.-

1.285.000

4.326.999.-

7

 

 

 

 

 

Házi segítségnyújtás:

Szociális segítés

Összesen:                          801.714.-Ft : 1 fő : 251 nap = 3.194.- Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás          25.000.-Ft :1 fő : 251nap = 100.- Ft/fő/nap  

Különbség:                       3194-100= 3094Ft/fő/nap az intézményi térítési díj

Mivel naponta egy óra az igénybevétel ezért ennek összege:3094Ft/Fő/óra

Személyi gondozás

Összesen:                       4.810.285.-Ft : 6 fő : 252 nap = 3181.- Ft/fő/nap önköltség

Feladat finanszírozás:     1.260.000.-Ft :6 fő : 252nap = 833.- Ft/fő/nap 

Különbség:                    3.550.285.-Ft: 6fő : 252 nap = 2348.-Ft/fő/nap

Órában:                           6*252=1512óra    3.550.285.-/1512=2348Ft/óra

 

2018.-ban a szociális segítés intézményi térítési díja: 3094 Ft/óra

2018.-ban a személyi gondozás intézményi térítési díja: 2348 Ft/óra

 
[1] Módosította a 32/2017. (XII.4.) ör.

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

[2] Módosította a 10/2018. (III. 28.) ör.

Hatályba lép: 2018. 04. 01.

[3] Módosította a 10/2018. (III. 28.)  ör.

Hatályba lép: 2018. 04. 01.

[4] Módosította a 32/2017. (XII.4.) ör.

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

[5] Módosította a 4/2016. (II.26.) ör.

Hatályba lép: 2016.04.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6] Módosította a 10/2018. (III. 28.) ö. rendelet 1. melléklete

Hatályba  lép: 2018. 04. 01.

[7] Módosította a 10/2018. (III. 28.) ör. 2. sz. melléklete

Hatályba lép: 2018. 04. 01.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386