PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a köztisztaság fenntartásáról

Dány Község Önkormányzatának
11/2001. (VIII.15.) sz rendelete
a köztisztaság fenntartásáról

(Egységes szerkezetben a 11/2012. (VI.25.) önk. rendelettel)

            A természeti örökség és a környezeti értékek a település állampolgárainak összességét szolgálják, így azok megőrzése és védelme, minőségének javítása alapvető jelentőséggel bír az ember egészsége és életminősége szempontjából.

            Napjainkban az allergiát okozó gyomok elterjedése a települések bel- és külterületein komoly egészségügyi panaszokat okoz az arra érzékenyek körében. A magyarországi lakosság mintegy 20 %-át érinti valamilyen formában az allergia. ( A 14 év alatti gyermekek esetében ez az arány már megközelíti az 50 %-ot. ) Ahhoz, hogy mérsékelni lehessen az allergiás panaszok előfordulásának gyakoriságát, az allergiát okozó polleneket termelő gyomnövények mennyiségét kell nagymértékben csökkenteni.

 

            Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Dány község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében - a helyi körülményeket figyelembevéve - az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1. §

 

/1/        A Dány község belterületén lévő*, valamint a Dányi Nagyvölgyi Víztározó mellett fekvő (korábban zártkerti) ingatlan mindenkori használója ( tulajdonos, haszonélvező, bérlő, szívességi használó stb.; a továbbiakban Használó ) az alábbiakról köteles gondoskodni :

 

a)         Az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz ( kiépített járda hiányában a gyalogosok szokásos közlekedésére szolgáló  1 méter széles területsáv) tisztántartásáról, hótól, jégtől való mentesítéséről. Közterületen fekvő járdák esetében a csúszásveszély elhárítására homok, hamu, salak, fűrészpor stb. használható; só alkalmazása szigorúan tilos.

 

b)         Az ingatlan előtt, mellett, illetve mögött húzódó árkok tisztántartásáról, az árok partjának rendszeres kaszálásáról (a kővel burkolt árkok hézagai között kinőtt fű kihúzgálásáról), a csapadékvíz lefolyását akadályozó hordalék eltávolításáról, az átereszek rendszeres kitisztításáról, valamint olyan áteresz biztosításáról, amely átmérője alapján alkalmas a csapadékvíz duzzasztó hatás nélküli elvezetésére.

 

c)         A gépjárművek közlekedésére szolgáló út és az ingatlan homlokvonali telekhatára között elterülő teljes zöld sáv gondozásáról, szemét- és gyommentesítéséről.

(Tekintettel arra, hogy saroktelek esetén a teleknek legalább két - közterülettel érintkező - homlokvonala van, ezen szabály alkalmazásakor azt a homlokvonalat kell figyelembe venni, ahol a tulajdonos a kerítésén a személybejáratra szolgáló kiskaput elhelyezte. Amennyiben több homlokvonalon is kiépítésre került kiskapu, úgy a kiskapuval rendelkező legrövidebb homlokvonali oldal előtti teljes zöld sávra vonatkozik a kötelezettség. Szolgáltató tevékenység folytatására használt ingatlanok esetén minden homlokvonalra  kiterjed a kötelezettség. )

 

* Szentkirály Dány község belterületéhez tartozik.

/2/        Olyan ingatlanok esetében, ahol az  /1/ bek. c.) pontjában megfogalmazott szabály gépjárművek közlekedésére szolgáló út hiányában nem alkalmazható maradéktalanul, az ingatlan Használója az úttal nem rendelkező közterületből a telekhatártól számított legalább 3 méter széles sávot köteles gondozni, szeméttől és gyomtól mentes állapotban tartani.

 

/3)        A sarokingatlanok azon homlokvonala esetében, melyre az /1/ bek. c.) pontjában megfogalmazott kötelezettség nem vonatkozik, az ingatlan Használója a telekhatártól számított 3 méter széles közterület sávot is köteles szeméttől és gyomtól mentes állapotban tartani.

 

/4/        A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 1. számú melléklet tartalmazza

 

2.§

 

/1/        Amennyiben az ingatlan Használója életkorából, illetve egészségi állapotából adódóan a szemét- és gyommentesítésre vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni, és azt helyette sem majdani örököse sem pedig más hozzátartozója nem végzi el, önkormányzati gyommentesítést kérhet az alábbi díjtételek mellett:

 

a)         Az 50 centimétert meg nem haladó fű, gyom esetén az önkormányzati parkgondozók által elvégzett kaszálás díja 12,5 Ft / m2  ( 10 Ft + 25 % Áfa )

 

b)         Az 50 centimétert meghaladó fű, gyom esetén az önkormányzati parkgondozók által elvégzett kaszálás díja 25 Ft / m2  ( 20 Ft + 25 % Áfa )

 

/2/        A kaszálás díja nem tartalmazza a levágott gaz összegereblyézését, összegyűjtését.

 

3.§

 

/1/        A sarokingatlanok Használói az ingatlan azon homlokvonalára vonatkozóan, amelyre az 1.§ /1/ bekezdés c.) pontjában megfogalmazott kötelezettség nem terjed ki többletfeladataik kompenzálásaként az alábbi kétféle kedvezményben részesülhetnek:

 

a)         Életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül kérhetnek önkormányzati gyomtalanítást.

 

b)         A gyomtalanításért fizetendő díjból 40 % kedvezményt kapnak. A kedvezményes díjszabás így 7,5 Ft / m2 (6 Ft + 25 % ÁFA)

 

/2/        A saroktelek Használóját a kedvezmények csak abban az esetben illetik meg, ha a kedvezménnyel érintett területen a fű, gyom nagysága az 50 centimétert nem haladja meg.

 

4.§

 

Kivételes méltánylást érdemlő esetben, a 2.§ 1.) bekezdése alapján önkormányzati gyomtalanításra jogosult személy kérelmére a Szociális Bizottság eseti jelleggel az önkormányzati gyomtalanítás díját korlátlanul csökkentheti, ha a kérelemmel érintett területen a fű, gyom nagysága az 50 centimétert nem éri el, és maximum a felér szállíthatja le a díjat, ha a fű, gyom nagysága az 50 centimétert meghaladja.

5.§

 

Az ingatlan Használója, ahol lehetőség van rá, az ingatlan körüli közterületet füvesítheti, parkosíthatja. Olyan fákat, illetve fás szárú növényeket, melyek várható magassága az 5 métert meghaladja, az ingatlan Használója csak a Környezetvédelmi Bizottság engedélye alapján ültethet el a közterületen. Az engedély iránti kérelmet Dány község jegyzőjéhez kell benyújtani.

 

6. §

 

Az öt méter magasságot el nem érő fák, illetve fás szárú növények telepítési helyét úgy kell megválasztani, hogy a növény a későbbi növekedése folyamán a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, birtokuk használatában ne zavarja. A gépjárművek közlekedésére szolgáló út szélétől számított 2,5 méteres sávban, továbbá a gyalogút szélétől számított 1 méter széles  sávban fát ültetni szigorúan tilos.

7. §

 

Az ingatlan Használója köteles az ingatlana előtt, mellett vagy mögött lévő fák, bokrok ágait rendszeresen úgy metszeni, hogy a növény még az esetleges gyümölcsérés idején se zavarja a közúti közlekedést, illetve a gyalogosok közlekedését.

 

8.§

 

Az ingatlan Használója köteles az ingatlana előtt, mellett vagy mögött lévő fák ágait saját költségén rendszeresen eltávolítani, ha azok érintik vagy veszélyesen megközelítik a villanyvezetékeket, egyéb légkábeleket.

9.§

 

A Környezetvédelmi Bizottság a nyári hónapokban lakossági javaslatra, vagy a nélkül is vízdíj kedvezményben részesítheti azokat a magánszemélyeket, akik szerényebb anyagi lehetőségeik ellenére az ingatlanuk körüli közterületen egynyári virágos növényeket ültetnek és a gondozott terület nagyságával, valamint a virágok ízléses elhelyezésével és ápolásával követendő példát mutatnak. 

 

10.§[1]

 

 

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet 2001. augusztus 15-én lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon az önkormányzat jegyzője gondoskodik

 

Dány, 2012. június 25.

 

 

 

                        Gódor  Lajosné                                                                  Jánosik György

                          polgármester                                                                       jegyző

 1. számú melléklet

SZÁLLÓ VIRÁGPOR NAPTÁR

 

 Február

 Március

 Április

 Május

 Június

 Július

 Augusztus

 Szeptember

 Mogyoró

 *****

 *****

 ###

 

 

 

 

 

 Égerfa

 *****

 *****

 ###

 

 

 

 

 

 Fűzfa

 

 *****

 *****

 ###

 

 

 

 

 Szilfa

 

 *****

 *****

 

 

 

 

 

 Nyárfa

 

 *****

 *****

 ###

 

 

 

 

 Kőrisfa

 

 *****

 *****

 

 

 

 

 

 Nyírfa

 

 

 *****

 *****

 

 

 

 

 Bükkfa

 

 

 *****

 *****

 

 

 

 

 Tölgyfa

 

 

 *****

 *****

 ###

 

 

 

 Borjúpázsit

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 *****

 ###

 Akác

 

 

 

 *****

 *****

 

 

 

 Csomós ebír

 

 

 

 *****

 *****

 

 

 

 Bíborhere

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 

 Réti perje

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 

 Rozs

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 

 Aranyzab

 

 

 

 *****

 ****

 *****

 

 

 Csenkesz

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 *****

 

 Lándzsás útifű

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 *****

 

 Rozsnok

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 *****

 ###

 Mezei komócsin

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 *****

 *****

 Angol perje

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 *****

 ###

 Fekete bodza

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 

 Búza

 

 

 

 

 *****

 

 

 

 Pántlikafű

 

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 Taréjos cincor

 

 

 

 

 *****

 *****

 

 

 Zab

 

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 Selyemperje

 

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 Hársfa

 

 

 

 

 *****

 *****

 

 

 Csalán

 

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 *****

 Tippan

 

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 

 Üröm

 

 

 

 

 

 *****

 *****

 ###

 Aranyvessző

 

 

 

 

 

 *****

 *****

 *****

 Parlagfű

 

 

 

 

 

 *****

 *****

 *****

   

 

 

 ***** = Fővirágzás

 ### = Utóvirágzás

 

                     

 
[1] Hatályon kívül helyezve a 11/2012. (VI. 25.) rendelettel

Hatályos: 2012. 06. 25.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386