PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a hulladékgazdálkodásról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

 

(Egységes szerkezetben.)

 

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja

 

1. §

 

(1) A rendelet hatálya Dány község közigazgatási területére terjed ki.

1(2)A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint a Dány Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

 

22. §

 

E rendelet alkalmazásában:

 

a) hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles,

b) települési hulladék: a háztartási, azaz a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, továbbá lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, azaz a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék,

c) vegyes, maradék hulladék: a közszolgáltatás keretében rendszeresen gyűjtött olyan települési hulladék, amely elkülönített gyűjtésben nem gyűjthető,

d) elkülönítetten gyűjtött hulladék: a közszolgáltató által meghatározott módon külön gyűjtött (pl házhoz menő vagy gyűjtőszigetes gyűjtésben) olyan hulladék, amelyek további hasznosítása megoldott. Így többek között a hasznosítható csomagolóanyagok és a zöldhulladék,

e) hasznosítható csomagolóanyagok: olyan a közszolgáltató által meghatározott anyagok, amelyek valamilyen termék csomagolását képezik,

f) zöldhulladék: elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék. Így többek között falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyesedékek, fűkaszálék,

g) lomhulladék: minden olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja (használt bútor és háztartási eszközök, hűtőszekrény, szőnyegek stb.), kivéve az elkülönítetten gyűjtött hulladékok, építési és bontási törmelék, gépjármű és ipari berendezések alkatrészei, veszélyes hulladékok,

h) veszélyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzővel (robbanásveszélyes, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló, toxikus, fertőző, rákkeltő, maró, reprodukciót károsító, mutagén, erősen allergén, környezetre veszélyes) rendelkező hulladék. Így többek között elemek, akkumulátorok, festék és oldószer maradékok és göngyölegeik, lejárt gyógyszerek és maradékaik, fénycsövek és olajjal szennyezett anyagok, azbeszt tartalmú bontási hulladék, állati tetemek, háztartási savak és lúgok maradékai,

i) elhagyott hulladék: minden olyan hulladék, amelytől a birtokosa nem a jogszabályokban előírt módokban vált meg, azaz nem adta át a közszolgáltatónak vagy más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak. Ide tartozik gyűjtőszigetek mellett elhelyezett hulladék is. A hulladék begyűjtéséről és kezeléséről a hulladék birtokosának kell gondoskodnia. Amennyiben a hulladék birtokosa (termelő) nem állapítható meg, akkor közterületeken a helyi önkormányzat, magánterületen pedig az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az elhagyott hulladék összegyűjtéséről és kezeléséről,

j) ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll,

k) közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el,

l) koordináló: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: NHKV),

m) gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet – a hulladéktermelőt ide nem értve - , amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és azt az elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja,

n) gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is,

o) hulladéktermelő: akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez,

p) hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van,

q) hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása,

r) újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált,

s) ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 2. melléklete tartalmazza,

t) kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is,

u) házi komposztálás: hulladék megelőzés egyik lehetősége, ahol a saját tevékenységből származó zöldhulladékot és konyhai előkészítés hulladékát a tulajdonos a saját kertjében komposztálja, valamint a kész komposztot saját célra felhasználja. Így a zöldhulladék nem kerül elkülönített gyűjtésre és elszállításra, illetve nem keveredik a vegyes, maradék hulladékkal,

v) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.

 

 

 

 

3. §

 

A hulladékgazdálkodás alapelvei

 

A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni:

 

a) az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve: a hulladékképződés megelőzése érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a hulladék újrahasználatra előkészítése;

 

b) a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve: elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen;

 

c) a szennyező fizet elve: a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért;

 

d) a közelség elve: biztosítani kell a hulladék egyik legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási létesítményben és a leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő hasznosítását vagy ártalmatlanítását.

 

4. §

 

A hulladékgazdálkodás tartalmi elemei

 

(1) Dány Község Önkormányzata Dány közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja

 

(2) A közszolgáltatás Dány község közigazgatási területén összegyűjtött települési szilárd hulladéknak az összegyűjtésére, a hulladék lerakóra történő elszállítására és kezelésére vonatkozik.

A közszolgáltató kiválasztása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

(3) A Dány közigazgatási területén lévő valamennyi lakó-, üdülő, zártkerti és egyéb ingatlanra (továbbiakban: ingatlanokra) kiterjedően a települési szilárd hulladék begyűjtését, és az üzemeltetésében lévő hulladékártalmatlanító helyre történő szállítását és ottani kezelését a 3Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató végzi. Ennek keretében a közszolgáltató feladata és kizárólagos joga:

a) a gyűjtőszigetes, vagy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, valamint

b) a begyűjtött hulladékok kijelölt hulladékkezelőben történő elő-kezelése, kezelése, ártalmatlanítása.


 

(4) Közszolgáltatás körében alkalmazásra kerülő gyűjtőedények:

a) 80 literes szabványos hulladéktároló

b) 120 literes szabványos hulladéktároló

c) 240 literes szabványos hulladéktároló

d) 1100 literes szabványos hulladéktároló

(5) Közszolgáltatás körében alkalmazott köztisztasági zsákok:

a) egyedi jelülésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák

b) egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyűjtő zsák

c) egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló biohulladék (zöldhulladék) gyűjtő zsák

 

(6) Közszolgáltató, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, évi egy alkalommal, felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítást végez, melynek keretében kizárólag a nagydarabos lomhulladékok kerülnek átvételre. Az így végzett lomtalanítás költsége a közszolgáltatási díjba beépítésre kerül. A lomhulladékok körébe tartozó hulladékok az Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 5. számú hirdetményében foglaltak szerint jelen rendelet 1. sz. mellékletében találhatók.

 

5. §

 

A közszolgáltatás rendje és módja

 

(1) A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató legalább heti egy alkalommal, jelen rendelet 1. sz. mellékletének I. pontjában foglaltak szerint köteles elszállítani. A közszolgáltató az ingatlantulajdonosok által kihelyezett edényekből az általa biztosított, szükséges mértékű gépi kapacitással és szakképzett személyzettel gyűjti össze a hulladékot és azt az üzemeltetésében lévő hulladékártalmatlanító helyre elszállítja.

 

(2) A közszolgáltató a település belterületén, 4Dány-Szentkirályban, mint egyéb belterületen és a Dányi Tóparton (üdülő terület) biztosítja a térítésmentes házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az üveghulladékok gyűjtése zárt területen, őrzötten történik. A közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a szelektív hulladék kezeléséhez a közszolgáltató emblémájával ellátott 110 literes zsákot. A zsák csak és kizárólag a szeletív hulladék gyűjtésre használható. A szelektív hulladék gyűjtésének és elszállításának időpontját jelen rendelet 2. sz. melléklet 1. pontja tartalmazza.

 

(3) A közszolgáltató, az önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti biohulladék gyűjtést végez. A biohulladék gyűjtésének és elszállításának időpontjáról jelen rendelet 3. sz. melléklet I. pontja rendelkezik.

A biohulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolása a Szerződés 3. számú hirdetményében foglaltak szerint jelen rendelet 3. sz. melléklet II. pontjában található.

A biohulladék gyűjtése a közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásával történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db biohulladékgyűjtő zsák helyezhető a közterületre.

A biohulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató önköltségi áron hozza forgalomba. A biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák díját a Szerződés 4. számú hirdetményében foglaltak szerint jelen rendelet 4. sz. melléklet I. táblázat 6. sora tartalmazza.

 

5(4) A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 100 cm, és a kihelyezett mennyiség össztérfogata maximum 1 m3 lehet.

 

6(5) A közszolgáltató térítésmentesen biztosítja az évi egyszeri, az önkormányzattal egyeztetett időpontban történő karácsonyi fenyő elszállításához szükséges rendkívüli személyi és tárgyi feltételeket. Az időpont lakossági tájékoztatásáról az önkormányzat helyben szokásos módon gondoskodik.

 

7(6) Közszolgáltató, legalább évi egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező elektronikai hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. Az időpont lakossági tájékoztatásáról az önkormányzat helyben szokásos módon gondoskodik.

 

8(7) Közszolgáltató az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, évi egy alkalommal felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítást végez, melynek keretében háztartásonként legfeljebb 1 m3, kizárólag nagydarabos lomhulladék kerül átvételre. A lomelszállítás időpontját közszolgáltató tájékoztatója, hirdetménye határozza meg.

 

9(8) Közszolgáltató biztosítja a többlethulladék kezeléséhez az emblémájával ellátott 60 literes zsákot. A zsák ára tartalmazza a többlethulladék begyűjtésének és az ártalmatlanító-helyre történő elszállításának, valamint a benne lévő hulladék kezelésének, a zsák előállításának, forgalmazásának költségeit. A zsák csak és kizárólag a háztartásokban alkalmanként keletkező többlet háztartási hulladék elszállítására használható.

 

10(9) A közszolgáltató belterületen folyamatosan, a tóparti üdülőövezetben is folyamatosan biztosítja a kommunális hulladékgyűjtés személyi és tárgyi feltételeit.

 

11(10) Dány község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles a települési szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatást a jelen rendelet előírásai szerint igénybe venni, annak ellenértékét a Koordináló szervnek megfizetni.

 

6. §

 

Önkormányzat jogai és kötelezettségei

 

12(1) Az Önkormányzat együttműködik a Közszolgáltatóval és a Koordináló szervvel a településre optimalizált járat és közszolgáltatási terv összeállításánál.

 

(2) Az Önkormányzat jogszabályi előírások, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmának megfelelő módon alkotja meg, vagy módosítja önkormányzati rendeletét az alábbiakra is kiterjedően:

 

13a) nevesíti a Közszolgáltatót, a Koordinálót és a közszolgáltatással ellátott terület határait,

 

b) megállapítja a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit,

c) megállapítja az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit. Az Önkormányzat díjkedvezmény, mentesség, vagy ingyenesség megállapítása esetén a felmerülő költségeket a Közszolgáltató számára a beszedési időszakot követően 15 banki napon belül fizeti meg,

 

d) megállapítja az üdülőingatlanokra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szabályokat,

 

e) megalkotja a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb helyi szabályokat: tároló edények kihelyezésének időpontja, ügyfélfogadás időpontja,

 

f) térítésmentesen biztosítja a helyben megjelenő önkormányzati kiadványokban és az önkormányzat honlapján a közfeladat zavartalan ellátása érdekében szükséges lakossági tájékoztatások megjelenését,

 

g) biztosítja, hogy a Közszolgáltató a hulladékok gyűjtését, szállítását a helyi közutakon elvégezhesse, gondoskodik a szállítási útvonalakba benyúló, szabványos hulladékszállító járművek mozgását akadályozó, azokban károkat okozó ágak levágásról. Biztosítja a téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést.

 

14h) hatályát vesztette

 

15i) hatályát vesztette

 

(3) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás, mint helyi kötelező közszolgáltatás igénybevételének díjtételeit a Szerződés 4. számú hirdetményében foglaltaknak megfelelően jelen rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

7. §

 

Az ingatlantulajdonos jogosultsága

 

(1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy az ellátási területen, a hulladékudvarokhoz, szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez, elektronikai hulladékgyűjtő pontokhoz, háztartási veszélyes hulladékgyűjtő pontokhoz a háztartásában keletkező hulladékot jogszerűen szállítsa. A 16Koordináló szerv által kiállított számla egyben jogosultságot igazoló dokumentum.

 

17(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését előre kérheti minden év december 1-től március 1-ig, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamig nem kívánja használni.

A szüneteltetés iránti kérelmet írásban köteles jelezni a tulajdonos a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.). A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

Időlegesen használt ingatlanok (üdülőövezetben lévő üdülőépületek) esetében nincs lehetőség részleges szüneteltetetésre.

A Közszolgáltató bírálja el minden esetben a szüneteltetési kérelmet.”

 

(3) Az ingatlan tulajdonosának joga, hogy a köztulajdonban lévő hulladékgazdálkodási Közszolgáltatójától, családi, egészségügyi okok miatt kialakult esetleges díjhátralékának rendezése ügyében egy esetben, általa történő kezdeményezésre, kamatmentes részletfizetési lehetőséget kérjen és kapjon. Erre vonatkozó kérelmet a 18Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez kell beadni.

 

(4) Az ingatlantulajdonosnak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást kapjon.

 

8. §

 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles:

 

a) az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni,

 

b) a szállítás időpontjára a tárolóedényt a szállítási útvonal mellé szállításra is alkalmas állapotban, a közlekedést nem akadályozva jól látható és megközelíthető módon elhelyezni,

 

c) a gyűjtőedény évi kétszeri mosását és fertőtlenítését elvégezni,

 

d) tulajdonosváltást 15 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak,

 

e) a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését követően az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes összetevőit ( pl.: a veszélyes hulladékokat, papírt, üvegeket) az előírtaknak megfelelően elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a meghatározott begyűjtőhelyre vinni vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni,

 

f) az elvégzett közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizetni.

 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj fizetését az az ingatlantulajdonos, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

 

(3) Dány Község Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló helyi rendeletének előírásait figyelembe véve, az ingatlan előtt lévő, gyalogos közlekedésre szolgáló út, járda, belterületi földutaknak az úttengelyig történő tisztítása, a bokrok és fák visszametszése, télen a járdáról történő hó eltakarítása, valamint megfelelő anyag felszórásával síkosságmentesítés az ingatlan használójának (tulajdonos, kezelő, haszonélvező, bérlő, stb.) kötelessége.

 

(4) Dány község közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezetek a hulladékkezelési közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint, valamint kizárólag külön szerződés alapján kötelesek igénybe venni.

 

199. §

 

Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének

rendje, az esetleges kedvezmények

 

(1) A közszolgáltatási díjat 2016. április 1-től a Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján állítja ki.

 

(2) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdését kell alkalmazni.

 

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat három havonta utólag köteles megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.

 

(4) Az ingatlanhasználó a (3) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Koordináló szervnél kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 15 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja.

 

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnél ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Koordináló szerv a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére.

 

(6) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik és kezeli a közszolgáltatás keretében 2016. április 1-től keletkező kintlévőségeket.

 

10. §

 

A közszolgáltató kötelezettségei

 

(1) A közszolgáltató köteles:

 

a) a közszolgáltatást e rendelet reá vonatkozó előírásai alapján végezni,

 

b) a hulladékot úgy szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék,

 

c) a keletkező többlethulladékot elszállítani és kezelni,

 

d) Dány közigazgatási területén belül a fogyasztók számára telefonos és elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot biztosítani,

 

e) az ügyfélszolgálathoz érkező panaszokat 15 munkanapon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményéről a panaszost telefonon vagy elektronikus levélben 15 napon belül tájékoztatni,

 

f) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást teljesíteni, és meghatározott nyilvántartási, díjbeszedési rendszert működtetni,

 

g) az önkormányzat Képviselő-testületét évente egyszer 20kell tájékoztatni a hulladék begyűjtés és szállítás tapasztalatairól.

 

(2) A közszolgáltató számára a szolgáltatás ellátásához teljesítési segéd igénybevétele megengedett, valamint az ügyfélszolgálati teendőket megbízottja útján is elláthatja a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézésének rendjéről gondoskodni.

 

(3) A közszolgáltató biztosítja térítés vagy bérleti díj ellenében a hozzá kérelemmel forduló tulajdonosok részére a háztartási hulladék gyűjtéséhez a tulajdonos által kérelmezett méretű és számú gyűjtőedényt, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

11. §

 

Elhagyott hulladék

 

(1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát terheli.

 

(2) A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezheti az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg.

 

(3) Közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és kezeléséről – amennyiben annak korábbi birtokosa vagy tulajdonosa az arra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget - a települési önkormányzat a közszolgáltatóval kötött szerződés vagy saját kft-je útján gondoskodik.

 

(4) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti.

 

12. §

 

A közszolgáltató kiválasztása

 

(1) Dány Község Önkormányzata pályázat útján választja ki a hulladékkezelést végző közszolgáltatót, vagy a közszolgáltatás szervezésére irányuló kötelezettségének más önkormányzat által szervezett, illetve működtetett közszolgáltatóhoz való csatlakozással tesz eleget.

 

 

 

(2) Amennyiben az önkormányzat pályázat útján választja ki a közszolgáltatót, a pályázatok elbírálásának megszervezéséről és lebonyolításáról az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik.

 

(3) A pályázatok bontását erre a célra létesített bizottság végzi, a pályázatok értékelésére, pedig minősítési eljárás keretében kerül sor.

 

(4) Az önkormányzat képviselő-testületét megilleti az a jog, hogy a minősítő értékelése ellenére a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek. Döntését ez esetben a képviselő-testület részletesen és érdemben köteles megindokolni.

 

(5) A közszolgáltató nevét, adatait, elérhetőségeit, a vele való kapcsolatfelvétel lehetőségeit a képviselő-testület a település hivatalos honlapján, a helyi lapban, a hivatal hirdetőtábláján, továbbá a helybe szokásos egyéb módokon közzé teszi.

 

 

2112/A §

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

 

(1) a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.

 

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. Nyilvántartásában a Közszolgáltató a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a természetes személytől átvett hulladék esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván.

 

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Önkormányzat díjmentesen biztosítja a Közszolgáltató részére.

Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban kell jelentenie a Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.

 

(4) A Közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani.

 

(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt, a Koordináló szerv a díjhátralék megfizetéséig kezelheti.

 

 

 

 

 

 

13. §

 

A hulladékgazdálkodás nyilvánossága

 

(1) Dány Község Önkormányzata évente egy alkalommal beszámol a település hulladékgazdálkodási helyzetéről, különös tekintettel a város területén képződő hulladék mennyiségéről, a hulladékkezelő létesítmények állapotáról, valamint azok környezeti hatásairól a település lakóinak.

 

(2) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, megtekinthető az önkormányzat honlapján.

 

 

14. §

 

Záró rendelkezés

 

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

 

 

 

Gódor Lajosné Pervainé Hangodi Ágnes

polgármester jegyző

 

 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. 05. 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet a 8/2015. (IV. 30.) önk. rendelethez

 

a települési szilárd hulladék elszállításának időpontjáról és a lomhulladékok

körébe tartozó hulladékok felsorolásáról

 

 

I. A települési szilárd hulladék elszállítása Dány község területéről a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerint heti egy alkalommal: csütörtöki napon történik.

II. A lomhulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolása

1. Lomhulladékok:

 

a) bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok)

b) fából készült használati tárgyak, amelyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a szabványos gyűjtőedényben

c) szőnyegek, textilek, ruhaneműk

d) műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék

e) nagydarabos műanyag játékok

 

2. Kifejezetten nem a lomtalanítás körébe tartozó hulladékok:

 

a) vegyes települési szilárd hulladék

b) tehergépjármű, és munkagép gumiabroncsok

c) zöldhulladék

d) háztartási elektronikai hulladék

e) háztartási veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, akkumulátorok, elemek)

f) építési törmelékek, bontásból származó anyagok

g) szelektíven gyűjthető papír, műanyag és üveg hulladékok


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

2. sz. melléklet a 8/2015. (IV. 30.) önk. rendelethez

 

a szelektív hulladék elszállításának időpontjáról és a szelektív hulladékgyűjtés

keretében gyűjthető hulladékok fajtájáról

 

 

1. A háztartásonként gyűjtött szelektív hulladék elszállítása Dány község területéről a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerint minden páros héten: csütörtöki napon történik.

2. A háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjthető hulladékok fajtája

Műanyaghulladék:

 • ásványvizes, üdítőitalos PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva

 • kozmetikai és tisztítószeres flakon, kiöblítve

 • tiszta fólia (szatyor, zacskó, zsugorfólia)

Fémhulladék:

 • alumínium italdoboz, összelapítva

 • fém konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag, kiöblítve, összelapítva

Papírhulladék:

 • újságpapír, kisebb papírdoboz összehajtva (a nagyobb kartondobozokat a gyűjtőnapokon a zsák mellé helyezve)

 • tiszta csomagolópapír, reklámkiadvány, könyv, füzet, nyomtatvány

Italoskarton-doboz:

 • tejes, gyümölcsleves, többrétegű italoskarton-doboz üresen, tisztán és összelapítva (tisztítás egyszerű kicsorgatást, vagy gyors öblítést jelent)

Az üveghulladékok gyűjtése továbbra is a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtő szigeten történik!

NEM GYŰJTHETŐ HÁZTARTÁSONKÉNTI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS KERETÉBEN:

 • pelenkák

 • hungarocell és PUR hab származékok, ezekkel egyező alapanyagú műanyagok

 • tűz és robbanásveszélyes, nyomás alatti flakonok, hulladékok

 • veszélyes anyagot tartalmazó hulladékok

 • élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladékok


 


 


 


 

 

 

3. sz. melléklet a 8/2015. (IV. 30.) önk. rendelethez


 

a biohulladékok elszállításának időpontja és a biohulladékok körébe

tartozó hulladékok felsorolása

 

 

I. A biohulladékok elszállítása Dány község területéről a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerint adott év április 1-től november 30-ig terjedő időszakban, minden páratlan héten csütörtöki napon történik.

II. A biohulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolása

 

1. Biohulladékok: Biológiailag lebomló hulladékok körébe tartozó hulladékok:

 

a) fűfélék

b) fás és lágyszárú kerti növények és azok részei

c) cserjék, bokrok és fák levelei, gallyak, ágak maximum 60 mm átmérő nagyságig

 

2. Kifejezetten nem a begyűjthető biohulladékok körébe tartozó hulladékok:

 

a) másodlagos kötőanyaggal (műgyanták) kevert faforgácslapok (OSB, bútorlap)

b) a nem fa, vagy egyéb, nem fa adalékok hozzáadásával gyártott bútorlapok

c) már megmunkált fa termékek

d) a műanyag származékot tartalmazó fapótló anyagok

e) gyorsan romló élelmiszer maradékok


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

4. sz. melléklet a 8/2015. (IV. 30.) önk. rendelethez

 

a közszolgáltatási díjakról és a hulladéktároló edények bérleti díjairól

 

 

Közszolgáltatási és tárolóedény bérleti díjak

 

 

I. Egységnyi díjtételek

(nettó Ft/ürítés/db)

1. 80 literes szabványos tároló

356

2. 120 literes szabványos tároló

426

3. 240 literes szabványos tároló

769

4. 1 100 literes szabványos tároló

3.564

5. 60 literes zsák többlet hulladék gyűjtésre

356

6. 110 literes biozsák zöldhulladék gyűjtésre

40

7. 110 literes zsák szelektív gyűjtésre

díjmentes

 

II. Bérelhető hulladéktároló edények bérleti díjai

 

Gyűjtőedény méret

Havi bérleti díj nettó Ft/db

1. 80 literes szabványos tároló

110

2. 120 literes szabványos tároló

110

3. 240 literes szabványos tároló

165

4. 1100 literes szabványos konténer

1780

 

1 Beemelte a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15.

2 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

3 Módosította a 14/2017. (V. 29.) ör. Hatályba lép: 2017. 05. 30.

4Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

5 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

6 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

7 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

8 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

9 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

10 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

11 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

12 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

13 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

14 Hatályon kívül helyezte a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatálytalan: 2016. 07. 15

15 Hatályon kívül helyezte a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatálytalan: 2016. 07. 15.

16 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

17 Módosította a 14/2017. (V. 25.) ör. Hatályba lép: 2017. 05. 30.

18 Módosította a 14/2017. (V. 29.) ör. Hatályba lép: 2017. 05. 30.

19 Módosította a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

20 Módosította a 16/2016. (VII. 14. ör.) Hatályba lép: 2016. 07. 15.

21 Beemelte a 16/2016. (VII. 14.) ör. Hatályba lép: 2016. 07. 15

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386