PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1.§

 

E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák Dány Község közigazgatási területén keletkezett háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, ezzel összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a község termőtalajának és ivóvízkészletének védelme érdekében.

 

2.§

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Dány község közigazgatási területén minden olyan közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezet alkalmazásában meghatározott ingatlantulajdonosra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a mezőgazdasági és ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre.

(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

 

 

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3.§

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a DAKÖV Kft. jogosult és köteles ellátni, Dány Község Önkormányzatával 5 évre kötött bérleti, üzemeltetési, valamint közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A DAKÖV Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) által a nem közművel szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által a DAKÖV Kft. dányi szennyvíztisztító telep (Dány, Thököly u.) szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni.

 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4.§

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

 

5.§

 

(1) A szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítését, a folyékony hulladék összegyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás útján látja el.

(2) A 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlan valamennyi tulajdonosa a keletkező szennyvíz gyűjtéséről, tárolásáról, elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(4) A kötelező szolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt a közszolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

 

 

A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6.§

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 6. §-ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani. Megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást, és biztosítani a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket.

(4) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást szükség szerint kötelesek igénybe venni.

 

 

A közszolgáltatási szerződés

7.§

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és

 elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás

igénybevételének módja és feltételei

 

8.§

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembe vételével, megfelelő intézkedések mellett – megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

 

 

A közszolgáltatási díj

9.§

 

(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, melynek mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, melyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg készpénzben, vagy átutalással a számla keltétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

 

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

10.§

 

A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok, valamint lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések

 

11.§

 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. március 1. napjától kell alkalmazni.

 

Dány, 2016. február  25.

 

Gódor Lajosné                     Pervainé Hangodi Ágnes
 polgármester                                     jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2016. február 27.

Pervainé Hangodi Ágnes
             jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklete

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítás közszolgáltatási díja 2016. március 1-től:

 

Bruttó 1.500.- Ft/m3, de legalább bruttó 7.500,- Ft.

 

A szennyvízszállítási díj tartalmazza a szállítás díját, a lerakás díját (ürítési díj), valamint az áfát.

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386