PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról 

 

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában, valamint 92.§ (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§

 

 A rendelet hatálya kiterjed Dány község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények alkalmazottaira, külső vendégétkezőkre, szociális étkezőkre.

 

2.§

 

[1](1) Dány Község Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, a szünidei gyermekétkeztetést, az alkalmazotti valamint szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3)Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetében az étkezés igénybevétele kötelező.

[2](3a) Az óvodai étkeztetésbe nem egész napos ellátás esetén tízórai igényelhető.

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.

[3](4a) Az iskolai étkeztetésben bármelyik étkeztetési forma önállóan is igényelhető.

(5) Nem vonatkozik a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkezés keretén belül nem biztosítható.

(6) Az étkezés igénybevételét az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai, külső vendégétkezők valamint szociális étkezést igénybe vevők esetében az élelmezésvezetőhöz be kell jelenteni.

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 9 óráig kell lemondani. A fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az élelmezésvezetőhöz intézett lemondással szűnik meg, a benyújtást követő napon.”

 

 

 

3.§

 

(1) Az étkeztetés térítési díjtételek összegét e rendelet 1. sz melléklete tartalmazza.

(2) A szociális étkezés térítési díja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 25/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti összeg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§.(5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell.

(4) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal – kivéve a rendelet alkotás évét – december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapíthat meg.

(5) Ha a fizetésre kötelezett határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az élelmezésvezető írásban felszólítja a kötelezettet a térítési díj hátralék befizetésére és a mulasztás következményeire.

(6) Ha a (5) bekezdés szerinti intézkedés nem vezet eredményre az élelmezésvezető negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtásáról.

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni a számla kiállításától számított 12 napon belül. 

 

 

4. §

 

 

(1) Ez a rendelet 2016. január 01-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, az óvodai és napközis térítési díjakról és a nyersanyagnormáról szóló 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

Dány, 2016. június 27.

 

 

 

                Gódor Lajosné                                                               Pervainé Hangodi Ágnes

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4]1.sz melléklet 29/2015. sz rendelethez

 

Étkezési térítési díjak

Étkezés

Nyersanyagnorma + 27% áfa

Térítési díj

 

Óvoda

napi 3 x étkezés /100%/

 

350 Ft  + 27% áfa

 

 

                 445 Ft

 

Óvoda ebéd

 

228 Ft + 27% áfa

 

 

                 290 Ft

 

Óvoda tízórai

 

 59 Ft + 27% áfa

 

 

                   75 Ft

 

Óvoda uzsonna

 

 63.- Ft+27% áfa

 

                 80 Ft

 

 Iskola

napi 3x étkezés /100%/

 

450 Ft + 27% áfa

 

                 570 Ft

 

Iskola ebéd

293 Ft + 27% áfa

 

 

                 370 Ft

 

Iskola tízórai

 

76 Ft + 27% áfa

 

                   95 Ft

 

Iskola uzsonna 

 

81 Ft + 27% áfa

 

                 105 Ft

                                                                                                             

Nyersanyagnorma / áfa nélkül, forintban vannak meghatározva/

Rezsi költségével megemelt étkezési formák:

 

Alkalmazotti ebéd

 

315,25 + 27% áfa

 

                 400 Ft

 

Vendégétkezés ebéd

 

 

315,25  Ft + rezsi + 27% áfa

 

           

                 640 Ft

 

Szociális étkezés

 

380 Ft + 27% áfa

 

                485 Ft

 
[1] Módosította a 13/2016. (VI.27.) ö.rendelet                                                             Hatályos: 2016. 06. 27.

[2] Beemelte a 13/2016. (VI.27.) ö.rendelet                                                    Hatályos: 2016. 06. 27.

[3] Beemelte a 13/2016. (VI.27.) ö.rendelet                                                    Hatályos: 2016. 06. 27.

 

[4] Módosította a 13/2016. (VI. 27.) ö.rendelet                              Hatályos: 2016. 06. 27.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386