PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a temetőről és a temetkezésről

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.(3) bekezdése alapján a temetkezés helyi rendjéről alábbi rendeletet alkotja.   

          

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Dány község közigazgatási területén fekvő 483/4 hrsz alatti a Dányi Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőre.

(2) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, valamint annak, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

(3) A temető üzemeltetése az Önkormányzat és a Tulajdonos által 2018. február 19.napján megkötött megállapodásban valamint a Tulajdonos és a temetkezési szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozó közötti szerződésben meghatározottak szerint történik.

 

2. §

 

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és

 infrastrukturális feltételek

 

(1) Az Önkormányzat a rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott módon gondoskodik a település közigazgatási területén lévő temetőben, a köztemetésekről, a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelően.

(2)  A temető fenntartása és üzemeltetése során a Tetv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A temető üzemeltetésekor figyelembe kell venni az üzemeltetésre vonatkozó – az 1.§ (3) bekezdés szerinti- szerződésekben meghatározottakat.

(4) A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a Tetv. 18.§ (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.

(5) A temetőkre vonatkozó tárgyi és infrastrukturális feltételek leírását a Tetv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: TeR) 3-8.§-ai tartalmazzák.

(6) A temető üzemeltetője a temetőben keletkezett hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről, heti rendszerességgel vagy szükség szerint köteles gondoskodni.

(7) A temető üzemeltetője a locsoláshoz szükséges vízvételi lehetőségekről köteles gondoskodni.

 

3.§

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

(1) A temetőt nyitva tartási időben lehet látogatni. A nyitva tartási időt az 1.sz melléklet tartalmazza.

(2) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(3) A temetőt használók kötelesek

a.) a ravatalozót, a sírokat, a síremlékeket, a temető kerítését és egyéb tárgyait, létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,

b.) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorúkat, a gyertyát és mécsest a temetőben található hulladékgyűjtőben elhelyezni.

c.)  a tűzgyújtására alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni,hogy tűz ne keletkezzen.

(4) A temetőben tilos járművel közlekedni - kivéve a kegyeleti szolgáltatást végző jármű, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző jármű.

(5) A temető üzemeltetője jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket eltávolítani.

 

4.§

 

A temetési hely gazdálkodási szabálya

 

(1) A sírhelysorokat egymástól 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(2) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól 80 cm távolságra kell elhelyezni.

(3) A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott távolságot a sírhelysorok és a temetési helyek között.

(4)  A temetési hely feletti rendelkezési jog – aTeR.18.§(3) bekezdésében meghatározott       kivételével   –   az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után az eredeti időtartam szerint meghosszabbítható.

(5) a temetési hely feletti rendelkezési jogokról az üzemeltető nyilvántartást vezet.

 

5.§

 

A sírhely méretezését, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése a sírgondozás szabálya

 

(1) A sírhely, valamint az urna földbe temetése esetén az urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat, a TeR. vonatkozó szabályainak figyelembe vételével az 2. sz melléklet tartalmazza.

(2) A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR 13-15 §-ában meghatározott szabályokat.

(3) A temetési helyeken olyan tárgyat lehet elhelyezni – a 3.§ (5) c.pontja kivételével - amely nem sérti mások kegyeleti jogait, a temető jellegét.

(4) A temetési helyeken a növényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(5) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell. A sírhelygondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.

 

6.§

 

A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temető fenntartási hozzájárulás díja, a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja

 

(1) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésre, annak tartalmára vonatkozó előírásokat a Tetv.39.§-a tartalmazza.

(2) A temetési helyek megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni.

(3) A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára, az e rendeletben meghatározott használati időre vonatkozik, mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személynek temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie.

(5) A ravatalozó használatáért szertartásonként díjat kell fizetni.

(6) A temető használatával összefüggő díjak mértékét a 4.sz melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

7.§

 

A temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

ellátásának temetői rendje

 

(1) A temetési szolgáltatási tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a       Tetv. 25.§ (1)-(2) bekezdését, valamint a TeR.50.§(2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A temetőben munkát végző vállalkozó működése során köteles betartani az alábbi szabályokat:

a.) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne zavarja a kegyeleti szertartást.

b.) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön meg, eredeti állapota ne változzon,

c.) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt előírások be nem tartása esetén a temetőben végzett munkavégzés korlátozható, megtiltható.

 

8. §

 

Záró rendelkezés

 

(1) Az Önkormányzat a köztemetésről, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 48.§-ban foglaltak szerint gondoskodik.

(2) Ez a rendelet 2018. április 1-én lép hatályba.

 

Gódor Lajosné               Pervainé Hangodi Ágnes
polgármester                               jegyző

                                  

A rendelet kihirdetve:

 

2018. március 28.

 

 

 

Pervainé Hangodi Ágnes

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. számú melléklet

 

 

 

A temető nyitva tartása

 

Temető nyitvatartás:

 

  1. április 1-től szeptember 30-ig                                                          0600-2100 óráig
  2. október 1-től március 31-ig                                                             0700-1600 óráig
  3. október 31-én, november 1-jén és 2-án,

valamint az ezen napok előtt és után következő

hétvégék szombati és vasárnapi napjain                                          0700-2000 óráig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

 

 

A temetési helyek és sírboltok előírt méretei (cm-ben)

 

 

Létesíthető síremlékek maximális méretei:

 

Sírhelyek                     Hossza cm         Szélessége cm             Járda cm

Egyes sírhely                   210                      100                           80

Kettes sírhely                  210                      200                           80

Gyermeksírhely               150                         80                           80

Urnasírhely                        80                         60                           80

 

Sírboltok                     Hossza cm         Szélessége cm             Járda cm

                                        500                      340                           50

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.számú melléklet

 

A temetési helyek díja

 

Sírhelyek (25 évre, bruttó)

 

Egyes sírhely                          20.000 Ft

Kettes sírhely                         40.000 Ft

Gyermek sírhely                     10.000 Ft

Urnasírhely                             20.000 Ft

 

Sírbolt díja: (50 évre, bruttó)

Sírbolt                                  100.000 Ft

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.számú melléklet

 

 

A temető használatával összefüggő díjak

 

 

Temető-fenntartási hozzájárulás:

 

temetkezési vállalkozónak                             bruttó 12.700.- Ft/kegyeleti szolgáltatás

síemlék-készítését végző vállalkozó               bruttó 4.000.- Ft/nap

 

ravatalozó használata                                     bruttó 2.500.- Ft/ kegyeleti szertartás

 

 

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386