PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

többször módosított

9/2006. (VII. 7.) sz. rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(Egységes szerkezetben)

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szoctv.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya

1. § E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza

 • a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások

- formáit,

- szervezetét,

 • a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és az egyéb eljárási szabályokat,

 • a szociális ellátásokra való jogosultság

- feltételeit, valamint

- érvényesítésének garanciáit.

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság

a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat,

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,

c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve

e) azokat a hajléktalan személyeket illeti meg, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban.

1f) hontalan

(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a munkavállalók Közösségen belül szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint

b) a Szoctv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

2Aktív korúak ellátása

 

3. § (1) A Sztv. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 2118 Dány, Szabadság u. 8.sz (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).

(2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles:

 1. a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a Családsegítő Szolgálatot.

 2. a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni

 3. a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni

 4. a Családsegítő Szolgálatnál a beilleszkedést segítő programban meghatározott időben megjelenni

4.§ (1) A Családsegítő Szolgálat a 3.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megjelent személyt nyilvántartásba veszi.

(2) A Családsegítő Szolgálat tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedési program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól.

(3) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt.

(4) A Családsegítő Szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását.

(5) A Családsegítő Szolgálat legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – módosíthatja a programot.

(6) Az (5) bekezdés szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.

 

5.§ (1) A beilleszkedést segítő programok típusai:

 

 1. Munkaképesség javító programok: munkára és pályára állítási, pályaorientációs csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok

 2. Egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek

 3. Közösségi szakmai programok

 4. Csoportfoglalkozások: önismereti, önsegítő, rehabilitációs, reintegrációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning

e) Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógia, pszichológiai, rehabilitációs

 

6.§ A jegyző az együttműködésre kijelölt szervet tájékoztatja

 

 1. az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről

 2. a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszüntetéséről és az Szt 35.§ (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról

 3. a rendszeres szociális segélyre jogosult személy által az Szt.37/C. §(4) bekezdése alapján kötött megállapodásról.

 

7.§ (1) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a 3.§ (2) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, a Sztv. 37/F § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.

(2) A 3.§ (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt határidő elmulasztása esetén a fel nem róhatóság igazolásaként kizárólag orvosi igazolás fogadható el.”

 

7/A. §. (1)3 Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező, illetve a jogosult a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó 8. §. (2)-(5) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesítse.

 

(2) A lakott ház vagy lakás rendezettsége akkor biztosított, ha

a) a helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak, textiliák szennyeződéstől mentesek,

b) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntarthatóságáról a kérelmező, vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi, és

c) a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik a rágcsálók és rovarok távoltartása, illetve irtása.

 

(3) A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha

a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló jogszabályok előírásainak betartásával történik,

b) gyommentes (elsősorban parlagfű), vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység

c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység

d) a szabadban tárolt tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, rendezetten történik

 

(4) A telek határral vagy kerítéssel határos terület rendezettsége akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, és az ott élő növényzet terjedelmével nem akadályozza a mellette lévő járda használatát.

 

(5) A járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a lehullott növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől, télen a hó eltakarítása, valamint a síkosság- mentesítés, megtörténik. A síkosság-metesítésre használt anyagok a szükségesség megszünését követő eltakarítása.

 

(6) A kérelmző illetve a jogosult az elvégzendő tevékenységek kontkrét megjelölését tartalmazó felhívástól számított 5 napon belül köteles eleget tenni a (2)-(5) bekezdésben előírt kötelezettségeknek.

(7) Amennyiben a kérelmező illetve jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget a (6) bekezdés szerinti felszólításnak, úgy a bérpótló juttatást meg kell szüntetni.

 

Lakásfenntartási támogatás

48. § A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező, illetve a jogosult a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó (2)-(5) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesítse.

 

 1. A lakott ház vagy lakás rendezettsége akkor biztosított, ha

 1. a helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek,

 2. az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntarthatóságáról a kérelmező, vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi, és

 3. a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik a rágcsálók és rovarok távoltartása, illetve irtása

 1. A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha

 1. mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása elszállításig meghatározott helyen, a környezetvédelméről szóló jogszabályok előírásainak betartásával történik,

 2. gyommentes (elsősorban parlagfű), vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység

 3. a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység

 4. a szabadban tárolt tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, rendezetten történik

 1. A telekhatárral vagy kerítéssel határos terület rendezettsége akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, és az ott élő növényzet terjedelmével nem akadályozza a mellette lévő járda használatát.

 2. A járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a lehullott növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől, télen a hó eltakarítása, valamint a síkosság – mentesítés megtörténik. A síkosság-mentesítésre használt anyagok a szükségesség megszűnését követő eltakarítása megtörténik.

 3. A kérelmező, illetve a jogosult az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölését tartalmazó felhívástól számított 5 napon belül köteles eleget tenni a (2)-(5) bekezdésben előírt kötelezettségeknek.

 4. Amennyiben a kérelmező, illetve jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget a (6) bekezdés szerinti felszólításnak, úgy a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni.

 

58/A. §. Hatályát veszti

 

9. § (1) Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.

 

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, különösen ha az igénylő:

a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved,

b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása,

d) létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik,

e) egyedülélő vagy rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.

 

610. § Az átmeneti segély eseti segély és rendszeres átmeneti segély formájában nyújtható.

Eseti segély

11. § (1) Eseti segély állapítható meg különösen annak a rászorulónak, akinek családjában váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható többletkiadás keletkezett vagy várható.

 

(2) 7Első mondat hatályát veszti. Az egy alkalommal folyósított összeg felső határa nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ánál.

Különösen indokolt esetben a fenti értékhatártól:

- egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 125 %-ával,

- két fős család esetén a nyugdíjminimum 85 %-ával,

- három vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum 60 %-ával el lehet térni.

Rendszeres átmeneti segély

12. § (1) Rendszeres átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki:

- semmilyen ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem rendelkezik (nyugdíjának, rendszeres szociális járadékának megállapítása igazoltan folymatban van, stb.)

- akinek nincs olyan közeli hozzátartozója, aki a napi létfenntartását biztosítani tudná (pl. téli időszak) miatt korlátozott,

- egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimumot.

(2) Rendszeres átmeneti segély egy naptári évben havi vagy negyedéves rendszerességgel is megállapítható.

(3) A rendszeres átmeneti segély havi összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 35 %-át.

(4) Különös indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az igénylő:

- egyedül él,

- 70 éven felüli nyugdíjas,

- balesetet szenvedett vagy elemi kár érte.

 

 

 

 

 

Kamatmentes szociális kölcsön

 

13. §.8 Hatályát veszti

 

Beiskolázási támogatás

14. § 9 Hatályát vesztette

Gyógyszertámogatás

15. § 10 Hatályát vesztette

Temetési segély

16. §11 12Az a Dányon állandó bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Dányon állandó bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozója eltemettetésének költségeit vállalta – jövedelemtől függetlenül – írásbeli kérelme alapján egyszeri 10.000 Ft átmeneti segélyben részesülhet.

 

 

Étkeztetés

 

17. §. (1)13 Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan, vagy átmenetiletg nem képesek biztosítani, különösen:

- 65 év feletti életkorúak,

- átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,

- fogyatékkal élők,

- pszichiátriai betegségben szenvedők,

- szenvedélybetegségben szenvedők,

- rendszeres szociális segélyben részesülők,

- közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők.

A fent megjelölt feltételek közül legalább két feltételnek kell megfelelni, melyet az egészségüyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol a megküldött nyomtatványon.

 

(2) Az étkezés térítésmentes vagy térítésköteles.

(3) A térítési díj mértéke:

a) Térítésmentes akkor, ha az étkezésre jogosultnak jövedelme nincs. A szociális bizottság ilyen esetben vizsgálja felül a kérelmező jövedelmi helyzetét.

b) Az önkormányzat az étkezés költségeihez hozzájárul:

- ha a jogosult havi jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíjat nem éri el, ebéd adagonként 60 %

- ha a jogosult havi jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét nem éri el, ebéd adagonként 40 %,

- ha a jogosult havi jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét nem éri el, ebéd adagonként 30 % a támogatás összege.

18. § 14Hatályon kívül helyezve

19. § Az étkeztetés biztosítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell a jövedelemről szóló igazolást.

Házi segítségnyújtás

20. § Házi segítségnyújtásban kell részesíteni az otthonukban önellátásra saját erőből nem képes, általában idős házaspárokat, egyedülálló személyeket.

 

21. § 15A házi segítségnyújtás térítési díj mentes.

 

22. § 16Hatályon kívül helyezve

 

23. § 17Hatályon kívül helyezve

 

24. §18A házi segítségnyújtást az önkormányzat 1 fő házigondozó alkalmazásával biztosítja.

 

Családsegítés

 

25. § (1)19 Az önkormkányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Sűlysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével látja el, melynek címe: 2241 Sűlysáp, Szent István tér 1.

(2) A Szolgálat dányi telephelyének címe: 2118 Dány, Szabadság út 8.

 

26. § Különösen indokolt esetben (krízishelyzetben) a polgármester maximum 100.000.- Ft összegig azonnali rendkívüli segély kiutalásáról rendelkezhet.

 

 

 

Közgyógyellátás

26./A §2021(1) A jegyző méltányossági alapon közgyógyellátási igazolványban részesíti azt a személyt, akinél

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedülálló esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

c) és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át elére vagy meghaladja.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni annál a személynél, aki:

a) ágyban fekvő beteg és önmaga ellátására képtelen, feltéve, ha számára a háziorvos állandó pelenka használatát írja elő. A beteg személy egészségi állapotát a háziorvossal kell igazoltatni.

b) fogyatékossági támogatásban részesül

Általános rendelkezések

27. § (1) A Képviselő-testület az alábbi támogatások megállapításának jogát a Szociális Bizottságra ruházza:

a) 22hatályát veszti

b) 23hatályát veszti

c) átmeneti segély

(2) A képviselő-testület az alábbi támogatások megállapításának jogát a polgármesterre ruházza:

a) 24hatályát veszti

b) rendkívüli segély

c) temetési segély,

d) szociális étkeztetés

e)25 hatályát veszti

Záró rendelkezések

28. § Jelen rendelet 2006. július 15-én lép hatályba.

 

29. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/1997. (VI. 21.) számú szociális rendelet 1 - 5 §-a, 8 – 53 § - a, valamint

b) Az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek segélyezéséről szóló 8/2000. (VIII. 1.) számú rendelet.

 

30. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/1997.(VI.1.) szociális rendelet 6 – 7/A. §- a 2006. augusztus 31 – vel hatályát veszti.

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 2.

 

 

 

 

Gódor Lajosné Jánosik György

polgármester jegyző

1 Módosítva a 12/2010. (XII.30.) sz. önk. rendelettel

Hatálybalép: 2010. 12.31. Kihirdetve: 2010.12.31.

2 Módosítva a 3/2009. (VIII.06.) sz. rendelettel

Hatálybalép: 2009.08.13. Kihirdetve: 2009.08.13.

3 Módosítva a 3/2012. (I.30.) rendelettel

Hatálybalép: 2012. 02. 01. Kihirdetve: 2012. 01. 30.

4 Módosította a 3/2012. (I. 30.) rendelet

Hatálybalép: 2012. 02. 01. Kihirdetve: 2012. 01. 30.

55 Módosította a 3/2012. (I. 30.) rendelet

Hatálybalép: 2012. 02. 01. Kihirdetve: 2012. 01. 30.

6 Módosította a 3/2012. (I. 30.) rendelet

Hatálybalép: 2012. 02. 01. Kihirdetve: 2012. 01. 30.

7 Módosította a 12/2010. (XII.30.) önk. Rendelet

Hatálybalép: 2010.12.31. Kihirdetve: 2010.12.31.

8 Módosította a 12/2010. (XII.30.) önk. Rendelet

Hatálybalép: 2010.12.31. Kihirdetve: 2010.12.31.

9 Módosította a 3/2012. (I.30.) rendelet

Hatálybalép: 2012. 02. 01. Kihirdetve: 2012. 01. 30.

10 Módosította a 3/2012. (I.30.) rendelet

Hatálybalép: 2012. 02. 01. Kihirdetve: 2012. 01. 30.

11 Módosította a 12/2010. (XII.30.) ök. rendelet

Hatálybalép: 2010.12.31. Kihirdetve: 2010.12.31.

12 Módosította a 19/2012. (XII. 3.) ök. rendelet

Hatálybalép: 2012.12.03. Kihirdetve: 2012.12.03.

13 Módosította a 3/2013. (II.4.) önk. rendelet

Hatálybalép: 2013. 02. 04.

 

14 Hatályon kívül helyezte a 3/2013. (II.4.) önk. rendelet

Hatályos: 2013. 02. 04.

15 Módosítva a 10/2013. (IV. 2.) ö.rendelettel

Hatályba lép: 2013. 04. 02.

16 Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (IV. 2.) ö.rendelet

Hatályos: 2013. 04. 02.

17 Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (IV. 2.) ö.rendelet

Hatályos: 2013. 04. 02.

18 Módosítva a 3/2007. (V.21.) sz. rendelettel

Hatályba lép: 2007.06.01.

19 Módosítva: 3/2009. (VII.6.) sz. rendelettel

Hatályba lép: 2009.08.13.

20 Módosítva a 3/2007. (V.21.) sz. rendelettel

Hatályba lép: 2007.06.01.; Kihirdetve: 2007.05.22.

21 Módosítva a 12/2010. (XII.30.) önk. rendelettel

Hatálybalép: 2011.01.01. Kihirdetve: 2010.12.31.

22 Módosítva a 12/2010. (XII.30.) önk. rendelettel

Hatálybalép: 2010.12.31. Kihirdetve: 2010.12.31.

23 Módosítva a 3/2012. (I.30.) rendelettel

Hatálybalép: 2012.02.01. Kihirdetve: 2012. 01. 30.

24 Módosítotva a 12/2010. (XII.30.) önk. rendelettel

Hatálybalép: 2010.12.31. Kihirdetve: 2010.12.31.

25 Módosítva a 12/2010. XII.30.) önk. rendelettel

Hatályba lép: 2010.12.31. Kihirdetve: 2010.12.31.

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386