PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a mezei őrszolgálatról

 

 

Dány Község Önkormányzatának
többször módosított   15/2001. (XII. 1) rendelete
a mezei őrszolgálatról

 

(Egységes szerkezetben)

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint a Fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó 2001-2002. évi állami hozzájárulás igénybevételeinek rendjéről és feltételeiről szóló 13/2001. (II. 23.) FVM-PM együttes rendelet szabályaira figyelemmel a következő rendeletet alkotja:

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a faluhoz tartozó termőföldek, a termőföldön lévő termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, valamint a mezőgazdasági építmények védelme érdekében mezei őrszolgálatot hív életre Dány Község Mezei Őrszolgálata elnevezéssel.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Dány község közigazgatási területén termőföld tulajdonnal rendelkező személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartoznak a természetes személyeken túlmenően a jogi személyiséggel rendelkező és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is, ha a község közigazgatási területén belül termőföld tulajdonnal rendelkeznek.

(3) [1]A rendelet hatálya nem terjed ki a község közigazgatási területéhez tartozó erdőre, halastóra, védett természeti területre és értékre.

A mezei őrszolgálat

2. § (1) A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen (működési terület) látja el tevékenységét.

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát a képviselő-testület 2 főben állapítja meg.

 

 

 

A mezőőrök

3. § (1) A mezei őrszolgálatot a mezőőrök látják el.

(2) A mezőőrök a vonatkozó jogszabályok és a képviselő-testület által meghatározott feladatokat végzik.

(3) A mezőőrök feletti munkáltatói jogok gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(4) A mezőőrök napi munkájának ellenőrzését, szervezését a jegyző végzi. A jegyző ezen túlmenően segítséget nyújt a mezőőrök számára a jogviszonyukkal és a ellátandó feladataikkal kapcsolatosan felmerülő eljárási és anyagi jogi kérdések, problémák tisztázásában.

(5) A mezőőrök szakmai felügyeletét a Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal és a Gödöllői Rendőrkapitányság látja el.

A mezőőrök feladatai

4. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:

a) Az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani.

b) Azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni.

c) Azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni.

d) A károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni.

e) A jogtalanul legeltetett, illetőleg a felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. Ha a mezőőr a jogtalanul legeltetett vagy felügyelet nélkül talált állat tulajdonosát nem tudja megállapítani, ezt követően a felelős őrzés szabálya szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről.

f) Az elhagyott, gondozatlan külterületekről tájékoztatni az önkormányzat jegyzőjét.

g) Figyelemmel kísérni a vándorméhészek helyfoglalását és ellenőrizni a nyilvántartásba vételi kötelezettségük teljesítését.

h) Felügyelni az alkalmi árusításra kijelölt területek igénybevételének rendjét, ellenőrizni a közterület használati díj befizetését és az árusítási tevékenységhez szükséges egyéb feltételek teljesítését.

i) [2]

A közterületen kóborló ebek befogásának szabályai

4/A. § (1) Kóbor eb észlelését követően a szolgálatot teljesítő mezőőr haladéktalanul köteles gondoskodni a kóbor eb befogásáról, illetve a befogott ebnek az e célból kialakított kennelben történő elhelyezéséről.

(2) A szolgálatot teljesítő mezőőr a kóbor eb befogásakor köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a befogás az állat számára a lehető legkevesebb fájdalommal és lehetőség szerint maradandó károsodás nélkül történjék.

(3) Ha a közterületen kóborló eb magatartása közvetlenül emberi életet, egészséget veszélyeztet, a szolgálatot teljesítő mezőőr akár az elkóborló eb életének kioltása árán is jogosult megakadályozni a személyi sérülést.

(4) A közterületen kóborló ebek befogása történhet kézi póráz használatával, illetve injektáló fegyverrel kivitelezett kábítás útján.

(5) Amennyiben videó kamera használata nem veszélyezteti a kóborló eb befogására irányuló cselekménysor eredményességét, a mezőőr köteles videó felvétel készítésével is alátámasztani az eb befogás jogalapját.

(6) A befogott ebet a szolgálatot teljesítő mezőőr köteles haladéktalanul elhelyezni a Dányi Kommunális KHT szennyvíztisztító telepén e célból kialakított kennelek egyikében.

(7) A szolgálatot teljesítő mezőőr köteles a befogott ebet minden reggel élelemmel és ivóvízzel ellátni, és a kultúrált állattartás körülményeit ellenőrizni.

(8) A szolgálatot teljesítő mezőőr csak az eb befogás költségeiről kiállított, és a tulajdonos által kifizetett számla bemutatása, valamint az átvételi elismervény (mely a rendelet 1. mellékletét képezi) maradéktalan kitöltése után jogosult arra, hogy a befogott ebet a tulajdonosának illetve a tulajdonos által meghatalmazott személynek átadja.

(9) Az eb befogás költségeinek megtérítése munkaidőben a polgármesteri hivatal 1. szobájában történik. A polgármesteri hivatal a befogás költségeiről számlát állít ki a tulajdonosnak.

(10) Az eb befogással kapcsolatos költségtérítés összegei a következők:

- kézi pórázzal történő eb befogás1. 500 Ft + ÁFA

- injektáló fegyverrel történő eb befogás (kábítás)5. 000 Ft + ÁFA

- az eb tartás minden megkezdett nap után 500 Ft + ÁFA

 

A sörétes vadászlőfegyver használatának esetei

5. § (1) A mezőőr a sörétes vadász lőfegyvert:

a) kártevő riasztására

b) veszett állat irtására

c) vaktölténnyel vadriasztásra,

d) valamint kóbor macska és póráz nélküli kóbor kutya elpusztítása céljából használhatja.

(2) A mezőőrnek jelentést kell írnia a fenntartónak a sörétes vadász lőfegyver (1) bekezdésben leírtak szerinti használatáról, a felhasznált lőszer mennyiségéről.

A kényszerítő eszközök használatának szabályai

6. § (1) A mezőőr a feladatának ellátása során az intézkedéseinek ellenszegülő személlyel szemben testi kényszert, és ha ez nem vezet eredményre, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot alkalmazhat.

(2) A mezőőr a kényszerítő eszköz alkalmazásának okát, idejét és helyét a szolgálati naplójába köteles bejegyezni.

(3) A mezőőr a kényszerítő eszköz használatáról és a személyes szabadságot korlátozó intézkedéséről az illetékes rendőrkapitányságnak, valamint a fenntartónak haladéktalanul részletes írásbeli jelentést tesz.

(4) A mezőőr a kényszerítő eszköz használatának és a személyes szabadságot korlátozó intézkedésének jogszerűségét az őrszolgálat működése helye szerint illetékes rendőrkapitányság vizsgálja ki.

A mezőőri járulék összege, megfizetése, a megfizetés határideje

7. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználók által fizetett mezőőri járulékból, az őrszolgálat működtetéséhez kapott állami támogatásból, valamint az önkormányzati költségvetésből biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 750 Ft/év, de minimum 1000 Ft/év. A mezőőri járulék alapját képező földrészlet meghatározásakor a tulajdonos birtokában álló területek összevonásra kerülnek.

A mezőőri járulék összege 2004. január 1-től kezdődően minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által számított és hivatalosan közzétett infláció mértékével emelkedik.

(3) Mezőőri járulék fizetési kötelezettség terheli azt a földhasználót, illetve ha az ismeretlen, azt a földtulajdonost, aki a tárgyév január hó 1. napján a földrészletre vonatkozó érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik, illetve az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

(4) Nem kell mezőőri járulékot fizetnie annak a földtulajdonosnak, akinek az összes saját tulajdonú földterülete nem haladja meg az 1000 m2-t.

(5) Az a földtulajdonos, illetve az a földhasználó, akinek az egy esztendőre megállapított mezőőri járuléka

a) nem éri el a 10. 000 Ft-ot, a járulékfizetési kötelezettségének tárgyév június 30-ig tehet eleget kamatmentesen,

b) meghaladja a 10. 000 Ft-ot, a járulékfizetési kötelezettségének tárgyév november 15-ig tehet eleget kamatmentesen.

(6) A mezőőri járulékot a tulajdonosokhoz eljuttatott átutalási postautalvány (csekk) felhasználásával kell megfizetni. Az átutalási postautalvány mellé a polgármesteri hivatal minden esetben mellékeli a járulékfizetés alapjául szolgáló területek részletes listáját is.

(7) A termőföld tulajdonjogának változását mind a régi, mind pedig az új tulajdonos köteles bejelenteni a polgármesteri hivatalnak, legkésőbb a változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követő 30 naptári napon belül. A változás bejelentésekor a polgármesteri hivatal csak ügyvéddel ellenjegyzett szerződést, tulajdoni lapot, hagyatékátadó végzést, illetve a földhivatali bejegyzésről szóló jogerős határozatot fogadja el hiteles dokumentumként. Meghalt személy, vagy megszűnt szervezet esetén a bejelentési kötelezettség értelemszerűen csak az örökösöket, illetve az utódszervezetet terheli.

(8) A mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A tartozás adók módjára történő behajtását az önkormányzat jegyzője végzi.

Átmeneti, értelmező és záró rendelkezések

8. § (1) 2002. évben a polgármesteri hivatal adategyeztetés céljából legkésőbb 2002. március 31-ig minden termőfölddel rendelkező tulajdonosnak írásbeli tájékoztatót küld a hivatal által nyilvántartott tulajdoni állapotról és az ez alapján kiszabásra kerülő mezőőri járulék összegéről.

(2) Ha a tájékoztatóban feltüntetett tulajdoni állapot a tulajdonos szerint nem felel meg a valóságnak, köteles arról a polgármesteri hivatalt a tájékoztató kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíteni. (Az értesítés akár személyesen, akár írásban történik, nem nélkülözheti a valós tulajdoni helyzet hitelt érdemlő igazolását.

9. § Tulajdonos: Az a személy vagy szervezet, aki/amely a tárgyév első napján az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben a tárgyév első napján megelőzően az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a Földhivatalba benyújtották, a szerződő felet kell tulajdonosnak tekinteni.

10. § (1) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálat működésével kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

(2) A mezőőri szolgálat folyamatos biztosítása érdekében - ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi - az önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét.

(3) A rendelet 2001. december 1-én lép hatályba, de a földtulajdonosoknak a 7. §-ban meghatározott járulékfizetési kötelezettsége csak 2002. január 1-től kezdődően áll fenn.

 

Dány, 2012. június 25.

 

Gódor Lajosné

Jánosik György

 polgármester

     jegyző

 

 

 
[1] Módosítva a 11/2007. (VII. 19.) sz. rendelettel

Hatálybalépett: 2007. 08. 01-én.

 

[2] Hatályon kívül helyezve a 11/2012. (VI. 25.) önk.rendelettel

Hatályos: 2012. 06. 25.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386