PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a közművelődésről

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben, a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében – a helyi sajátosságok figyelembevételével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1) Jelen rendelet területi hatálya Dány Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Dány község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre,

b) az Önkormányzat szerveire,

c) az Önkormányzat vagy szervei által fenntartott közművelődési intézményekre, melyek felsorolását a rendelet 6. §-a, feladataikat az 1-3. melléklet tartalmazza, és

d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) közművelődési feladatokra megállapodást köt.

 

2. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

 

2. §

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmények segítségével látja el, amelyek nem mutatnak elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást kötött a törvényben, illetve jelen önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: törvény) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez  mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.

(4) A község minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési intézményeinek szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban meghatározott szolgáltatásokat.

(5) Az Önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) Dányi Tükör

b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján

c) a községi honlapon és

d) intézményi honlapokon

adnak tájékoztatást a község lakossága részére.

 

3. §

 

(1) Az Önkormányzat feladatának tekinti Dány művelődési, kulturális fejlődését, valamint hagyományainak ápolását a következők szerint:

a) a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét, különös tekintettel a cigánylakosságra is,

b) a község vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a községi lakosok életminőségének, életesélyeinek javítását,

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,

d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,

e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet fordítva a dányi fiatalok kulturális tevékenységére,

f) a község környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,

h) környezeti kultúra javítását, településesztétikai kultúra fejlesztését,

i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvényesítését,

j) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,

k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,

l) közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat,

m) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális tevékenységet.

 

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

 

4. §

 

Az Önkormányzat a törvény 78/I. §-ban foglaltak szerint a jelen rendelet 3 §-ban felsorolt feladatokat saját fenntartású intézményeiben, közösségi színterein, továbbá feladatátadási megállapodás alapján láthatja el.

 

5. §

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:

a) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, önkormányzati tulajdonban lévő közművelődési feladatokat is ellátó gazdasági társasággal,

b) a községben tevékenységet folytató közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel,

c) a közművelődési feladatokat ellátó országos és megyei szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel,

d) a községben kulturális tevékenységet végző gazdasági társasággal  magánszemélyekkel.

 

6. §

 

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) üzemeltetésében működik 2014. januárjától a községi Kossuth Lajos Művelődési Ház, a Községi Könyvtár és a Jarábik János Néprajzi Ház.

 

7. §

 

(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Társaság elsősorban az alapító okiratában rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-ig a tárgyévre rendezvénytervet készít. Az Önkormányzat a Társaság üzleti tervének elfogadásakor, a rendezvények költségeit ütemezve, arra átadott pénzeszközt biztosít.

(3) A Társaság ügyvezetője a tárgyévben a társaság által végzett tevékenységről, beleértve a közművelődési tevékenységét is, beszámol a Képviselő-testület előtt tárgyévet követő április 30-ig. A beszámolóban külön  ki kell térni a könyvtári, a múzeumi (néprajzi) és a közművelődési feladatok elvégzésére.

 

4. A finanszírozás alapelvei

 

8. §

 

(1) Az Önkormányzat a Társaság

a) üzemeltetésének, a Társaság által működtetett épületek állagmegőrzésének, műszaki és technikai korszerűsítésének költségeihez, valamint

b) alaptevékenysége ellátásához a feladat-ellátási megállapodás időtartama alatt és az abban foglalt feltételek mellett működési támogatást biztosít.

(3) A Társaság tevékenységével, valamint a rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításával, bérbeadásával saját bevételre tesz szert, melyet az éves üzleti terv összeállításakor részletesen megtervez.

 

5. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

 

9. §

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – a közművelődési megállapodás megkötésével – a közművelődésről szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelelő alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:

a) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú köznevelési intézményeit,

b) közművelődési célú társadalmi szervezeteket,

c) közművelődési célú gazdálkodó szervezeteket.

 

10. §

 

(1) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

a) rendszeres közművelődési tevékenységet folytat,

b) a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és

c) köztartozása nincs.

(2) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha

a) közművelődési végzettséggel és

b) ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint

c) köztartozása nincs.

 

11. §

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a község területén működő köznevelési intézményekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházakkal,

d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, és

e) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

 

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

 

12. §

 

(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Társaság szakmailag önállóan látja el tevékenységét és alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a Képviselő-testületet és bizottságai előtt, a munkatervben meghatározottak szerint kötelesek beszámolni.

 

7. Záró rendelkezések

 

13. §

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Gódor Lajosné                   Pervainé Hangodi Ágnes
polgármester                                     jegyző

 

A rendelet kihirdetve:
2018. május 25.

 

Pervainé Hangodi Ágnes
               jegyző 

1. sz. melléklet

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2018. (V. 25.)

 önkormányzati rendeletéhez

 

 

1.              Az Önkormányzat által alapított Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladata és hatásköre

 

1.2.           A társaság fő tevékenysége a cégkivonat szerint

                 8110’08 építményüzemeltetés

                 A társaságot alapvetően nem közművelődési tevékenység végzésére hozták létre, de 2014. január 01-től a községi könyvtári és a közművelődési, valamint a közgyűjteményi feladatok a társasághoz tartoznak. E tevékenységét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján látja el.

 

1.2.1.        A Társaság feladatait a 2118 Dány, Pesti út 5. sz. alatti könyvtár és művelődési ház épületében, valamint a 2118 Dány, Deák kt. 10. sz. alatti Jarábik János Néprajzi Házban látja el.

 

1.2.2.        A Társaság fenti tevékenységgel kapcsolatos bejegyzett feladatai:

                 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

                 9004’08 Művészeti létesítmények működtetése

                 9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység

                 9102’08 Múzeumi tevékenység

                 9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

                 5621’08 Rendezvényi étkeztetés

                 8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 

1.3.           A Társaság a feladatait éves üzleti terve és az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott rendezvényterve alapján az alábbi forrásból látja el:

                 - önkormányzati támogatásból

                 - működési bevételből (terem bérbeadás)

                 - pályázati bevételből

                 - szponzori támogatásból

 

1.4.           Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság számára átadott feladatok szakmai irányítására szerződést kötött a:

                 - Pest Megyei Könyvtárral (2000 Szentendre, Pátriarka u. 7. sz.)

                   2014. november 3-án – a könyvtári feladatok vonatkozásában  (2.sz. melléklet)

                 - Aszód Városi Kulturális Központ (2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.)

                   2016. októberben – a közgyűjteményi feladatok vonatkozásában (3.sz. melléklet)

 

Csatolmányok:

közműv.rend. 2. mell.

közműv.rend. 3. mell.

 


 

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386